Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 NASZE MIASTO
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · Związki i stowarzyszenia
  · · Związki i Stowarzyszenia na terenie Gminy Więcbork
  · Plany i Programy
  · Organizacje Pozarządowe i Pożytek Publiczny
  · · ROK 2011
  · · rok 2014
  · · ROK 2012
  · · ROK 2013
  · · ROK 2015
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Rada Miejska
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Komisje Rady Miejskiej w Więcborku
  · · Wnioski radnych
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy
  · · Oświadczenia majątkowe radnych
  · · · OŚWIDCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH 2014-2018
  · · · · Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji
  · · · · Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  · · Dane kontaktowe
  · · Plan Pracy Rady i Komisji
  · Burmistrz
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania i uprawnienia
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Zastępca Burmistrza
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Urząd Miejski
  · · Struktura organizacyjna
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Kompetencje referatów
  · · Sekretarz
  · · · Kompetencje
  · · · Oświadczenie majątkowe
  · · Skarbnik
  · · · Kompetencje
  · · · Oświadczenia majątkowe Skarbnika Aliny Kruk od 28 maja 2012 r.
  · · Wzór oświadczenia majątkowego
  · Jednostki organizacyjne
  · Instytucje kultury
  · Jednostki pomocnicze - sołectwa
  · · Statuty
  · · Fundusz sołecki
  · · · Uchwały Rady Miejskiej o wyodrębieniu funduszu sołeckiego
  · · · Protokoły z posiedzeń sesji Rady Miejskiej dot. wyodrębnienia funduszu sołeckiego
  · · · Wnioski do funduszu sołeckiego
  · · · Protokoły z zebrań wiejskich
  · · Uchwały zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego
  · · Wysokość funduszu sołeckiego
  · Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
  · · Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
  · Sprawozdania i kontrole
  · · Sprawozdania i kontrole zewnętrzne
  · · · Najwyższa Izba Kontroli
  · · · · ROK 2005
  · · · · ROK 2007
  · · · · ROK 2008
  · · · · ROK 2012
  · · · · Rok 2014
  · · · Regionalna Izba Obrachunkowa
  · · · · ROK 2004
  · · · · ROK 2005
  · · · · ROK 2008
  · · · · ROK 2009
  · · · · ROK 2012
  · · · Państwowa Inspekcja Pracy
  · · · Inne kontrole
  · · · · rok 2005
  · · · · rok 2006
  · · · · rok 2007
  · · · · rok 2008
  · · · · rok 2010
  · · · · rok 2011
  · · · · rok 2012
  · · · · rok 2013
  · · · · rok 2014
  · · Sprawozdania i kontrole wewnętrzne
  · · · ROK 2005
  · · · ROK 2006
  · · · ROK 2007
  · · · ROK 2008
  · · · ROK 2009
  · · · ROK 2010
  · · · ROK 2011
  · · · ROK 2012
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA/KARTY USŁUG
  · Budownictwo i inwestycje
  · · Podział nieruchomości
  · · Prawo pierwokupu
  · · Zamiana nieruchomości
  · · Wydzierżawianie gruntów
  · · Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  · · Zbywanie nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
  · · Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
  · · Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
  · · Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  · · Rozgraniczenie nieruchomości
  · · Sporządzenie/zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  · · Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  · · Ustalenie warunków zabudowy
  · · Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  · · Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  · · Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu pod zalesienie
  · · Zaświadczenie o przeznaczeniuterenu w miejscowym planie
  · · Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
  · · Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
  · · Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu
  · · Zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków posiadanej nieruchomości
  · Ewidencja Ludności i USC
  · · Wydanie dowodu osobistego
  · · Wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej
  · · Zgłoszenie pobytu stałego
  · · Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  · · Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
  · · Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  · · Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy
  · · Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
  · · Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące
  · · Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego w drodze postępowania administracyjnego
  · · Zaświadczenie o kradzieży lub zgubieniu dowodu osobistego
  · · Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  · · Uznanie ojcostwa
  · · Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
  · · Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
  · · Zgłoszenie urodzenia dziecka
  · · Sprostowanie aktów urodzenia, małżeństwa ...
  · · Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
  · · Udostępnienie rejestru wyborców
  · · Wpisanie do rejestru wyborców
  · · Uzupełnienie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
  · · Zawarcie związku małżeństwa przed kierownikiem USC
  · · Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  · · Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
  · · Zmiana imienia lub nazwiska
  · · Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  · · Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  · · Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
  · · Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
  · · Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  · · Wniosek o wpis do rejestru wyborców
  · · Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  · · Stwierdzenie zgonu
  · · Sporządzenie testamentu
  · · wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego
  · · Zgłoszenie pobytu czasowego do 3 miesięcy
  · Podatki
  · · Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)
  · · Podatek od nieruchomości (osoby prawne)
  · · Podatek leśny (osoby fizyczne)
  · · Podatek leśny (osoby prawne)
  · · Podatek rolny (osoby fizyczne)
  · · Podatek rolny (osoby prawne)
  · · Podatek od środków transportowych
  · · Opłata od posiadania psów
  · · Wydanie zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
  · · Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
  · · Zwrot opłaty skarbowej
  · · Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów
  · · Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległosci podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  · · Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości
  · · Wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nieposiadaniu) gospodarstwa rolnego i wielkości użytków rolnych
  · · Odroczenie lub rozlożenie na raty terminu płatności podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  · · Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej
  · · Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej
  · · Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  · · Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej
  · · Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  · · Zwiolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów ...
  · · Ulga żołnierska w podatku rolnym
  · · Umorzenia oraz odroczenia i rozłożenia należności pieniężnych na raty
  · Pozostałe
  · · Poświadczenie oświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym
  · · Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  · · Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych
  · · Zezwolenia na transport drogowy osób na obszarze gminy
  · · Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  · · Zaświadczenie potwierdzające, że grunty przeznaczone do zalesiania są położone na obszarze Natura 2000
  · · Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  · · Zezwolenie na uprawę maku i konopi energetycznych
  · · Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanych za agresywną
  · · Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · Potwierdzenie spełnienia minimalnych standardów utrzymania czystości i porządku w gospodarstwie
  · · Zaświadczenie potwierdzajace, że grunty przeznaczone do zalesiania są położone na obszarze Natura 2000
  · · Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  · · Licencje na taxi osobowe
  · · Informacja dla oprowadzącyhc zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
  · · Udostępnianie informacji publicznej
  · · Zezwolenie na prowadzenie imprezy masowej
  · · Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  · · Stwierdzenie własnoręczności podpisu
  · · Dodatki mieszkaniowe
  · · Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  · Archiwa i zbiory
  · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · Rejestry i ewidencje
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Opłaty i podatki
  · · Opłaty i podatki 2012 rok
  · · Opłaty i podatki 2011 rok
  · · Opłaty i podatki 2010 rok
  · · Opłaty i podatki 2013 rok
  · · Opłaty i podatki 2014 rok
  · · Oplaty i podatki 2015 r.
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Uchwały
  · · 2009 rok
  · Protokoły
  · · PROTOKOŁY Z SESJI I KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU KADENCJI 2014-2018
  · · · Protokoły z sesji
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, INFRASTRUKTURY GMINNEJ, PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ INWENTARYZACJI I HANDLU
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI REWIZYJNEJ
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI STATUTOWEJ
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
  · · Protokoły z sesji i komisji Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2010-2014
  · · · PROTOKOŁY Z SESJI
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY SRODOWISKA, INFRASTRUKTURY GMINNEJ, PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ INWENTARYZACJI I HANDLU
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI STATUTOWEJ
  · · · PROTOKOŁY Z KOMISJI REWIZYJNEJ
  · · Protokoły z sesji
  · · Protokoły z Komisji Budżetu i Finansów
  · · Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  · · Protokoły z Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
  · · Protokoły z Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Porządku Publicznego i Dostosowania do Unii Europejskiej
  · · Protokoły z Komisji Inwentaryzacji i Wspierania Inicjatyw dotyczących rynku pracy i Promocji oraz Handlu i Usług
  · · Protokoły z Komisji Statutowej
  · · Protokoły z Komisji Rewizyjnej
  · · Protokoły z sesji i komisji Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2006-2010
  · · Protokoły z sesji i z komisji Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2002-2006
  · · · Protokoły z sesji
  · · · Protokoły z Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Porządku Publicznego i dostosowania do Unii Europejskiej
  · · · Protokoły z Komisji Budżetu i Finansów
  · · · Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
  · · · Protokoły z Komisji Rewizyjnej
  · · · Protokoły z Komisji Inwentaryzacji i Wspierania Inicjatyw dotyczących Rynku Pracy i Promocji oraz Handlu i Usług
  · Projekty uchwał
  · · PROJEKTY UCHWAŁ KADENCJI 2002-2006
  · · Projekty uchwał kadencji 2014-2018
 FINANSE MIASTA
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2003
  · · · Zmiany budżetu na rok 2003
  · · Budżet na rok 2004
  · · · Zmiany budżetu na rok 2004
  · · Realizacja budżetu
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na 2011 rok
  · · Budżet 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na 2014 rok
  · · BUDŻETU NA ROK 2015
  · · Projekt budżetu na rok 2016
  · Majątek miasta
  · Dług publiczny
  · Realizacja inwestycji
  · Przetargi
  · Plany inwestycyjne
  · Nieruchomości
  · Pomoc publiczna
  · · Wykaz osób prawnych i fizycznych, ktorym udzielono pomocy publicznej
  · Opinie RIO
  · Emisja obligacji
  · · Uchwały Budżetowe na 2014 r.
  · · Sprawozdania roczne z wykonania budżetu
  · · Opinie RIO
  · · sprawozdania budżetowe za rok 2012
  · · Sprawozdania budżetowe za rok 2013
  · · Informacje uzupełniające
  · · Sprawozdania budżetowe za rok 2011
 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
  · Zarządzenia Burmistrza 2004-2008
  · · Zarządzenia Burmistrza - 2012 rok
  · Zarządzenia Burmistrza - 2009 rok
  · Zarządzenia Burmistrza - 2010 rok
  · Zarządzenia Burmistrza - 2011 rok
  · Zarządzenia Burmistrza - 2012 rok
  · Zarządzenie Burmistrza - 2013 rok
  · Zarządzenie Burmistrza - 2014 rok
  · · Zarządzenia Burmistrza Więcborka - 2014 rok
  · Zarządzenia Burmistrza - 2015 rok
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · ROK 2014
  · ROK 2015
 Informacje o środowisku
  · Wykaz kart zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  · Archiwum kart zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  · · 2005 rok
  · · 2006 rok
  · · 2007 rok
  · · 2008 rok
  · · 2005 rok
  · · · karta A
  · · · karta B
  · · · karta E
  · · 2007 rok
  · · · karta A
  · · · karta B
  · · · karta E
  · · 2006 rok
  · · · karta A
  · · · karta B
  · · · RAPORTY
  · · 2008 rok
  · · · karta A
  · · · karta B
  · · · FORMULARZ
  · · · Karta E
  · · 2009 rok
  · · · karta A
  · · · karta B
  · · · karta E
  · · · karta D
  · · 2010 rok
  · · · Karta A
  · · · Karta B
  · · 2011 rok
  · · · Karta A
  · · · Karta B
  · · · Karta F
  · · WYKAZ KART INFORMACYJNYCH
 AKTUALNOŚCI - NOWOŚCI
  · Archiwum
  · · Archiwum - Rada Miejska
  · · Archiwum Burmistrz Więcborka
  · · NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  · · POWSZECHNY SPIS ROLNY
  · · ŁAWNICY SĄDOWI KADENCJI 2012-2015
  · Rekrutacja - Nabór na wolne stanowiska pracy
  · · Regulamin naboru i kwestionariusz osobowy
 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OC
 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA WIĘCBORK
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 SPRAWOZDANIA
  · ROK 2012
  · ROK 2013
  · ROK 2014
  · ROK 2015
 Wybory i Referenda
  · Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
  · · Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego
  · Referendum Ogólnokrajowe w 2015r.
  · Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
  · · Rejestr wyborców, spis wyborców
  · · Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  · Wybory Samorządowe w 2014 r.
  · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · Miejska Komisja Wyborcza
  · · · Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej
  · · · Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej
  · · Obwieszczenia
  · · INFORMACJE DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO
  · · · GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  · · Głosowanie korespondencyjne
  · · Okręgi wyborcze
  · · OBWODY GŁOSOWANIA
  · · Informacja o sposobie glosowania oraz warunkach ważności głosu
  · · Rejestr wyborców, spis wyborców
  · · Obsługa informatyczna
  · · PONOWNE GŁOSOWANIE NA BURMISTRZA WIĘCBORKA
  · · · Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego
  · · WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  · · Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego
  · · REJESTR WYBORCÓW, SPIS WYBORCÓW
  · Nowe okręgi wyborcze
  · Nowe obwody głosowania
  · Archiwum Wyborów
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.
  · · Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Więcborku
  · · Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2010-2014
  · · Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  · · · OBWODY GŁOSOWANIA
  · · · SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  · · · GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  · · · OBSŁUGA INFORMATYCZNA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  · · · INFORMACJE POZOSTAŁE
  · · · - II TURA WYBORÓW
  · · Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 21 października 2007 r.
  · · Wybory Samorządowe 2010
  · · · Gospodarka finansowa
  · · · Terytorialna i Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · · Komitety Wyborcze
  · · · Informacje pozostałe
  · · Wybory Parlamentarne 2011
  · · · Zarządzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - 9 października 2011 r.
  · · · Obwody głosowania
  · · · Obwieszczenia
  · · · Rejestr wyborców, spis wyborców
  · · · Akt pełnomocnictwa do głosowania
  · · · Komitety Wyborcze
  · · · Obsługa informatyczna
  · · · Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego
  · · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · · Informacje pozostałe
  · · · Głosowanie
  · · Obecny podział gminy na okręgi
 PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
 DZIENNIK USTAW
 MONITOR POLSKI
 AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONEGO PRZEZ GMINĘ
 UTYLIZACJA AZBESTU
 DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 KONTROLA ZARZĄDCZA
  · Zespół
  · Procedura
 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
 REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
 ŁAWNICY SĄDOWI KADENCJI 2016-2019


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij