Zarządzenia Burmistrza - 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług w Urzędzie Miejskim w Więcborku, spisu kart usług oraz ich aktualizacji.

Data podpisania:      2 stycznia 2012 r.
Data wejścia w życie: 2 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.2012 (320kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie zasad rejestrowania umów w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Data podpisania:      2 stycznia 2012 r.
Data wejscia w życie: 2 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2012 (74kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia na lata 2012-2014 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.3.2012 (314kB) pdf
Plan 2012-2014 (1373kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacyjnej sanitarnej do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.4.2012 (87kB) pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.5.2012 (641kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia rocznego planu pracy archiwum Urzędu Miejskiego w Więcborku.

 

Zarządzenie Nr 0050.6.2012 (319kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania zespołu ds opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.7.2012 (588kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 0050.8.2012 (495kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.9.2012 (344kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.10.2012 (859kB) pdf
Załącznik Nr 1 (616kB) pdf
Załącznik Nr 2 (437kB) pdf
Załącznik Nr 3 (868kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian bud zetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zarządzenie Nr 0050.11.2012 (865kB) pdf
Załącznik Nr 1 (726kB) jpg
Załącznik Nr 2 (747kB) jpg
Załącznik Nr 3 (504kB) jpg
Załącznik Nr 4 (497kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie nr 0050.12.2012 (716kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.13.2012 (266kB) pdf
Wzór oferty (93kB) word
Wzór sprawozdania (89kB) word

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Urządzenie placów zabaw na tereniach wiejskich gminy Więcbork".

Zarządzenie Nr 0050.14.2012 (461kB) jpg
Procedura (182kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Rozbudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy WIecbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza"

Zarządzenie Nr 0050.15.2012 (744kB) jpg
Procedura (180kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem.

Zarządzenie Nr 0050.16.2012 (510kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zarządzenie Nr 0050.17.2012 (491kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Więcborka.


Zarządzenie Nr 0050.18.2012 (4526kB) pdf

 


ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.19.2012 (350kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Więcborku i w jednostkach organizacyjnych Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.20.2012 (603kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie powołania obsady stałego dyżuru Burmistrza Więcborka.

Zarządzenie Nr 0050.21.2012 (648kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 (549kB) pdf
Regulamin (3427kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarzadzenie Nr 0050.23.2012 (705kB) pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniajacej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 r.

Zarządzenie nr 0050.24.2012 (373kB) pdf
Regulamin (54kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonym do sprzedaży lub dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.25.2012 (674kB) pdf
Załącznik Nr 1 (378kB) pdf
Załącznik Nr 2 (759kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy, Głównego Ksiegowego Budżetu Gminy Więcbork, Kierownika Referatu Finansowo-Ksiegowego w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarzadzenie Nr 0050.26.2012 (685kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.27.2012 (730kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia katalogu wydatków ze środków stypendium szkolnego.

Zarządzenie nr 0050.28.2012 (909kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 marca 2012 r.

w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.29.2012 (379kB) pdf
Załącznik (46kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 marca 2012 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Więcbork.

Zarządzenie nr 0050.30.2012 (789kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

Zarządzenie nr 0050.31.2012 (357kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.32.2012 (413kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu.

Zarządzenie Nr 0050.33.2012 (785kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zarządzenie Nr 0050.34.2012 (47kB) pdf
Załącznik Nr 1 (152kB) pdf
Załącznik Nr 2 (85kB) pdf
Załącznik Nr 3 (101kB) pdf
Załącznik Nr 4 (100kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 0050.35.2012 (610kB) jpg

Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Więcborku i nie stanowi ona informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust, 1 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112,. poz. 1198 z późn. zm.) W związku z powyższym ze względu na interes ochrony informacji o zabezpieczeniach stosowanych w UM dokument ten nie podlega publikacji (art.39 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2011

Zarządzenie Nr 0050.36.2012 (623kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.37.2012 (640kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji ds oceny przechowywanych w depozycie Burmistrza dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 0050.38.2012 (516kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiecbork przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.39.2012 (194kB) pdf
Załącznik (1625kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 maja 2012 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie nr 0050.40.2012 (696kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 maja 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Zarządzenie Nr 0050.41.2012 (544kB) pdf
Załącznik Nr 1 (347kB) pdf
Załącznik Nr 2 (219kB) pdf
Załącznik Nr 3 (214kB) pdf
Załącznik Nr 4 (679kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.42.2012 (564kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny wywolawczej w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.43.2012 (184kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie  wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0050.44.2012 (327kB) pdf

Załącznik Nr 1 (284kB) pdf

Załącznik Nr 2 (277kB) pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.45.2012 (578kB) jpg
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 maja 2012 r.

 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.46.2012 (189kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 maja 2012 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 0050.47.2012 (159kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 maja 2012 r.

 w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zarządzenie Nr 0050.48.2012 (47kB) pdf
Załącznik Nr 1 (103kB) pdf
Załącznik Nr 2 (51kB) pdf
Załącznik Nr 3 (85kB) pdf
Załącznik Nr 4 (81kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 czerwca 2012 r.

 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiecbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0050.49.2012 (1217kB) pdf

Załącznik Nr 1 (1528kB) pdf

Załącznik Nr 2 (728kB) jpg

Załącznik Nr 3 (669kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 czerwca 2012 r.

 w sprawie organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Więcbork.


Zarządzenie Nr 0050.50.2012 (949kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 czerwca 2012 r.

 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku

Zarządzenie Nr 0050.51.2012 (200kB) jpg


ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 czerwca 2012 r.

 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku

Zarządzenie Nr 0050.52.2012 (203kB) jpg


ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 czerwca 2012 r.

 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu  Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu

Zarządzenie Nr 0050.53.2012 (195kB) jpg


ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 czerwca 2012 r.

 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. E.i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim

Zarządzenie Nr 0050.54.2012 (205kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 czerwca 2012 r.

 w sprawie wykonania zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.55.2012 (646kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 czerwca 2012 r.

 w sprawie powolania komisji konkursowej celem wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.56.2012 (619kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 czerwca 2012 r.

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.57.2012 (729kB) pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

 w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu

Zarządzenie Nr 0050.58.2012 (911kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 czerwca 2012 r.

 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2011 r.

Zarządzenie Nr 0050.59.2012 (31kB) pdf
Załącznik Nr 1 (102kB) pdf
Załącznik Nr 2 (46kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 czerwca 2012 r.

 w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zarządzenie Nr 0050.60.2012 (39kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 lipca 2012 r.

 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.61.2012 (178kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 lipca 2012 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.62.2012 (154kB) jpg


ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 lipca 2012 r.

 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.63.2012 (153kB) jpg


ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 lipca 2012 r.

 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

Zarządzenie Nr 0050.64.2012

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 lipca 2012 r.

 w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.65.2012 (693kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 lipca 2012 r.

 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Kotwica - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.66.2012 (583kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 lipca 2012 r.

 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marioli Osowskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.67.2012 (648kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 lipca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Młodzik-Szalkowskiej - nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.68.2012 (676kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 lipca 2012 r.

 w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków na zakup podręczników na rok szkolny 2012/2013.

Zarządzenie Nr 0050.69.2012 (499kB) jpg
Wniosek (57kB) word

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 lipca 2012 r.

 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia wyceny gruntów przyjmowanych na własność przez Gminę Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.70.2012 (155kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 lipca 2012 r.

 w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012
Zarządzenie Nr 0050.71.2012 (53kB) pdf
Załącznik Nr 1 (115kB) pdf
Załącznik Nr 2 (71kB) pdf
Załącznik Nr 3 (87kB) pdf
załącznik Nr 4 (91kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.72.2012 (1117kB) pdf
Załącznik Nr 1 (520kB) pdf
Załącznik Nr 2 (1406kB) pdf
Załącznik Nr 3 (785kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 sierpnia 2012 r.

 w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zarządzenie Nr 0050.73.2012 (2937kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.74.2012 (602kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Zarządzenie Nr 0050.75.2012 (621kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.75A.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sypniewie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 232/3 o powierzchni 0.16 ha, obręb Sypniewo wraz z budynkiem remizy

Zarządzenie Nr 0050.75A.2012 (4385kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego.

Zarządzenie Nr 0050.76.2012 (556kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork przyznawanej na okres od dnia 1.09.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.77.2012 (5986kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.78.2012 (1387kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia procedury realizacji  projektu pn "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 w Więcborku".

Zarządzenie Nr 0050.79.2012 (563kB) jpg
Załącznik (379kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie: rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usług "Przy stadionie" w Więcborku.

Zarzadzenie Nr 0050.80.2012 (977kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Zarządzenie Nr 0050.81.2012 (465kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2012 r.

Zarządzenie nr 0050.82.2012 (29kB) pdf
Załącznik (1111kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 września 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.83.2012 (813kB) pdf
Załącznik (881kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wiecbork.

Zarządzenie Nr 0050.84.2012 (2091kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zarządzenie Nr 0050.85.2012 (1649kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania przy Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.86.2012 (529kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania przy Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarzadzenie Nr 0050.87.2012 (785kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork, przyznawanej na okres od dnia 1.10.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.88.2012 (521kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 października 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.89.2012 (461kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjmai pozarządowymi oraz podmiotami o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.90.2012 (663kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zarzadzenie Nr 0050.91.2012 (48kB) pdf

Załącznik Nr 1 (111kB) pdf

Załącznik Nr 2 (87kB) pdf

Załącznik Nr 3 (87kB) pdf

Załącznik Nr 4 (85kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 października 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.92.2012 (980kB) pdf
Załącznik Nr 1 (631kB) pdf
Załącznik Nr 2 (864kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu cz. dz. nr 248/4 położonej w Więcborku, obręb Wiecbork o pow. 0,1560 ha.

Zarządzenie Nr 0050.93.2012 (3237kB) word

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zarządzenie Nr 0050.94.2012 (1031kB) pdf

Załącznik Nr 1 (122kB) pdf

Załącznik Nr 2 (136kB) pdf

Załącznik Nr 3 (86kB) pdf

Załącznik Nr 4 (102kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 listopada 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 0050.95.2012 (948kB) pdf

Załącznik Nr 1 (436kB) pdf

Załącznik Nr 2 (414kB) pdf

Załącznik Nr 3 (1077kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie wykonania zadań wynikających z Wystąpienia Pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 0050.96.2012 (515kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

Zarządzenie nr 0050.97.2012 (44kB) pdf
Projekt uchwały (63kB) word
Załącznik Nr 1 (283kB) pdf
Załącznik Nr 2 (225kB) pdf
Załącznik Nr 3 (164kB) pdf
Załącznik Nr 4 (83kB) pdf
Załącznik Nr 5 (98kB) pdf
Załącznik Nr 6 (117kB) pdf
Załącznik Nr 7 (31kB) excel
Załącznik Nr 8 (30kB) excel
Załącznik Nr 9 (28kB) excel
Załącznik Nr 10 (34kB) excel
Załącznik Nr 11 (47kB) excel
Załącznik Nr 12 (29kB) excel
Załącznik Nr 13 (1308kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork na lata 2013-2015.

Zarządzenie Nr 0050.98.2012 (33kB) pdf
Załącznik Nr 1 (233kB) pdf
Załącznik Nr 2 (104kB) pdf
Załącznik Nr 3 (101kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie wykonania zadań wynikających z Wystąpienia Pokontrolnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zarządzenie Nr 0050.99.2012 (335kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012.

Zarządzenie Nr 0050.100.2012 (49kB) pdf
Załącznik Nr 1 (116kB) pdf
Załącznik nr 2 (120kB) pdf
Załącznik Nr 3 (94kB) pdf
Załącznik nr 4 (96kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.101.2012 (729kB) pdf
Załącznik Nr 1 (168kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.102.2012 (390kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.103.2012 (420kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.104.2012 (415kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.105.2012 (693kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.106.2012 (782kB) pdf
Załącznik Nr 1 (659kB) pdf
Załącznik Nr 2 (646kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości zabudowanej urządzeniem kanalizacyjnym (przepompownia ścieków) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.107.2012 (381kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2012

Zarządzenie Nr 0050.108.2012 (1817kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powoałnia zespołów spisowych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 0050.109.2012 (684kB) jpg


ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.110.2012 (535kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu "Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury".

Zarządzenie Nr 0050.111.2012 (2886kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Procedur realizacji projektu pn "Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi"

Zarządzenie Nr 0050.112.2012 (383kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wytycznych do monitoringu i samooceny systemu kontroli zarządczej w urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie 0050.115.2012 (356kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji rekrytacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Zarządzenie Nr 0050.117.2012 (475kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.118.2012 (4434kB) word
str2 (5231kB) word
str3 (4741kB) word
str4 (1402kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku

Zarządzenie Nr 0050.119.2013 (2847kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości

Zarządzenie Nr 0050.120.2013 (634kB) jpg
Wstęp (21kB) pdf
Zasady rachunkowości (546kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2012

Zarządzenie Nr 0050.121.2012 (48kB) pdf
Załącznik Nr 1 (143kB) pdf
Załącznik nr 2 (231kB) pdf
Załącznik nr 3 (34kB) excel

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie oddania w  użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sypniewie  działki oznaczonej numerem geodezyjnym 232/3 o powierzchni 0.16 ha, obręb Sypniewo wraz z budynkiem remizy

Zarządzenie Nr 0050.122.2012 (4291kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie oddania w  użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęperzynie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 167/1 o powierzchni 0.10 ha, obręb Pęperzyn wraz z budynkiem remizy

Zarządzenie Nr 0050.123.2012 (4220kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie oddania w  użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy części zabudowanej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 201/1 o powierzchni 0.20 ha, obręb Lubcza

Zarządzenie Nr 0050.124.2012 (4531kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie oddania w  użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewku części zabudowanej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 170 o powierzchni 0.24 ha, obręb Zakrzewek

Zarządzenie Nr 0050.125.2012 (4354kB) word

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie oddania w  użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabartowie części zabudowanej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 226/1  o powierzchni 0.24 ha, obręb Zabartowo

Zarzadzenie Nr 0050.126.2012 (4486kB) word

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie oddania w  użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchorączku części zabudowanej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110/3a  o powierzchni 0.13 ha,  obręb Suchorączek 

Zarządzenie Nr 0050.127.2012 (4252kB) word

 


Wytworzył: Renata Jesionowska-Zawieja - Sekretarz Gminy (4 stycznia 2012)
Opublikował: Ewa Kiestrzyn (4 stycznia 2012, 13:22:56)

Ostatnia zmiana: Ewa Kiestrzyn (28 lutego 2013, 13:02:11)
Zmieniono: Korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7699

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij