Projekty uchwał

Projekty uchwał XLVI sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 30.10.2014 r.

1.      Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 rok: a)      . [...]

Projekty uchwał XXXVII sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 24.04.2014r.

1. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa [...]

Projekty uchwał XXXVI sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 21.11.2013 r.

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na [...]

Projekty uchwał XX sesji Rady Miejskiej w Wiecborku - 28.06.2012r.

1.      Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze.2.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta [...]

Projekty uchwał XIX sesji Rady Miejskiej w Wiecborku - 24.05.2012r.

1.      Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2012 [...]

Projekty uchwał XVIII sesji Rady Miejskiej w Wiecborku - 26.04.2012r.

1.      Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej „Energia jest w nas” na lata 2012 - 20132.      Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych [...]

Projekty uchwal XVII sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 29.03.2012 r.

1.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku.2.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłat [...]

Projekty uchwał XVI sesji Rady Miejskiej - 23.02.2012 r.

1.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Więcborku.2.  Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Więcborku.3.  Projekt uchwały w [...]

Projekty uchwał XV sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 26.01.2012 r.

1.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku.2.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2012 i 2013 roku [...]

Projekty uchwał XIV sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 28.12.2011r.

1.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork na lata 2012 – 2015- Dyskusja2.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Więcbork [...]

Projekty uchwał XIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 24.11.2011r.

1. 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.10. Projekt uchwały wycofującej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.11. Projekt uchwał w sprawie [...]

Projekty uchwał XII sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 27.10.2011r.

1.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Więcbork do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.2.  Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pęperzynie.3.  Projekt uchwały w sprawie [...]

Projekty uchwał XI sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 29.09.2011r.

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego.2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Więcbork liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z [...]

Projekty uchwał X sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 31.08.2011r.

1. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w Szpitalu Powiatowym im. dr A. Gacy dr J. Łaskiego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.2. Projekt uchwały w [...]

Projekty uchwał IX sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 30.06.2011r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Więcbork”.2. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy [...]

Projekty uchwał VIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 26.05.2011r.

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Więcborka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie [...]

Projekty uchwał VII sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 28.04.2011r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej „Pierwszy krok do samodzielności” na 2011 rok. 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Więcbork nieruchomości stanowiących [...]

Projekty uchwał VI sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 31.03.2011r.

1. 6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.7. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Więcbork na lata 2011 – [...]

Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 24.02.2011 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów odnowy Miejscowości: Lubcza; Zakrzewska Osada; Jastrzębiec, Młynki, Karolewo; (sołectwo Jastrzębiec); Witunia; Puszcza, Katarzyniec, Runowo Kolonia (sołectwo Puszcza); Wymysłowo, Dorotowo, [...]

Projekty uchwał IV sesji Rady Miejskiej w Więcborku 27.01.2011r.

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku.2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiłowie.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia [...]

Projekty uchwał III sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 30.12.2010

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy  Więcbork na 2011 rok.a) Przedstawienie przez Skarbnika Gminy uchwały budżetowej.b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie.c) Przedstawienie opinii Komisji [...]

Projekty uchwał I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2010 [...]

Projekty uchwał LIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork3. Projekt uchwały w sprawie [...]

Projekty uchwał LII sesji Rady Miejskiej

1. Projekt uchwały w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. A. Gacy i dr J. Łaskiego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz [...]

Projekty uchwał LI sesji Rady Miejskiej

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku.2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2010 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy [...]

Projekty uchwał L sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wyboeranych w każdym okręgu.2. Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic.3. [...]

Projekty uchwał XLIX sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku,3. Projekt uchwały [...]

Projekty uchwał XLVIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/279/2005 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Runowie Młyn.2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne [...]

Projekty uchwał XLVII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork.9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Adamowo i uchwalenia Statutu [...]

Projekty uchwał XLVI sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej upamiętniającej tragedię pod [...]

Projekty uchwał XLV sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej.2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez [...]

Projekty uchwał XLIV sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2010 [...]

Projekty uchwał XLIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2010 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII „Promocja Integracji [...]

Projekty uchwał XLII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Więcbork na 2010 rok:2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Więcbork na 2010 [...]

Projekty uchwał XLI sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Więcborku. 2. [...]

Projekty uchwał XL sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok:a/ podatku od nieruchomości i jego poboru,b/ wysokości opłaty targowej,c/ opłaty od posiadania psów i poboru tego podatku,d/ podatku od środków [...]

Projekty uchwał XXXIX sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian granic Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.2. Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości.3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy [...]

Projekty uchwał XXIV sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2008r.2. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Więcborku.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i [...]

Projekty uchwał XXIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.2. Projekt  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork w roku 2008.3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia [...]

Projety uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Więcbork do tworzonego Stowarzyszenia „Nasza Krajna „ oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu.2. Projekt uchwały o przystąpieniu Gminy Więcbork do Gminnej Spółki [...]

Projekty uchwał XXI sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2008r.2. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Więcborku obr. 1 przy ul. I Armii Wojska Polskiego.3. Projekt uchwały w [...]

Projekty uchwał XX sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Więcbork.2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Więcborka umowy o dofinansowanie [...]

Projekty uchwał XIX sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Puszcza, Runowo Kolonia, Katarzyniec (sołectwo Puszcza), Górowatki, Frydrychowo, Dalkowo, Sypniewo, Adamowo (sołectwo Sypniewo), Suchorączek, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, [...]

Projekty uchwał XVIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

Projekty uchwał, które uchwalone zostaną na XVIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku.1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo [...]

Projekty uchwał XVII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w wielopowierzchniowym obiekcie handlowym.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/211/2004 RM w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych [...]

Projekty uchwał XVI sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Więcbork na 2008 rok.2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork w roku 2007.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 z dnia 8 grudnia [...]

Projekty uchwał XV sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku [...]

Projekty uchwał XIV sesji Rady Miejskiej

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia podatków i opłat lokalnych na 2008r.a/ podatku od nieruchomości oraz poboru w drodze inkasa w 2008r., b/ wysokości stawek opłaty targowej,c/ opłaty od posiadania psów i poboru tego podatku,d/ w [...]

Projekty uchwał XIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 2. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Więcbork         nieruchomości.3.  Projekt uchwały w sprawie sprzedaży i [...]

Projekty uchał XII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny tej nieruchomości.2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Więcbork liczby punktów sprzedaży napojów [...]

Projekty uchwał X sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Więcbork na rok 2007.2. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.3. Projekt Uchwały w sprawie sprzedaży i pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego [...]

Projekty uchwał IX sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Gdańską i I Armii Wojska Polskiego oraz północną granicą miasta Więcborka.2. Projekt uchwały w sprawie [...]

Projekty uchwał VIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Więcborku Obr. 4.2. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w [...]

Projekty uchwał VII sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.2. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Więcbork.3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na [...]

Projekty uchwał VI sesji Rady Miejskiej w Więcborku

Projekty uchwał VI sesji Rady Miejskiej w Więcborku 1. Projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży i pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego (Aleja 600-lecia 2).2. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego [...]

Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Więcbork na rok 2007.2. Projekt uchwaływ sprawie zatwierdzenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.3. Projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez gminę Więcbork [...]

Projekty uchwał IV sesji Rady Miejskiej w Więcborku

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Więcbork     z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 ”. 2.  Projekt uchwały w sprawie [...]

Projekty uchwał III sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwał w sprawie uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych :a/  podatku od nieruchomości oraz poboru w drodze inkasa w 2007r.b/  wysokości stawek opłaty targowej,c/  podatku od posiadania psów i poboru tego [...]

Projekty uchwał II sesji Rady Miejskiej w Więcborku

1. Projekt uchwał w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku.2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Więcborku.3. Projekt [...]

Projekty uchwał I sesji Rady Miejskiej

1. Projekt uchwały w  sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Więcborku.2. Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Więcborku. 3. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij