ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0152/1/2009

BURMISTRZA WIĘCBORKA

Z DNIA 5 STYCZNIA 2009 ROKU

 

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0152/1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 roku (31kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/2/20096

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2009 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień w Więcborku

Zarządzenie Nr 0152/2/2009 (62kB) pdf

Uzasadnienie (47kB) pdf

Załącznik Nr 1 (65kB) pdf

Załącznik Nr 2 - Regulamin (517kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/3/09

Burmistrza Więcborka

z dnia 12 stycznia 2009 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0152/3/09 z dnia 12 stycznia 2009 roku (135kB) pdf

Załącznik Nr 1 (409kB) pdf

Załącznik Nr 2 (298kB) pdf

Załącznik Nr 3 (406kB) pdf

Załącznik Nr 4 (394kB) pdf

Załącznik Nr 5 (314kB) pdf

Załącznik Nr 6 (399kB) pdf

Zarządzenie Nr 7 (64kB) pdf

Zarządzenie Nr 8 (73kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/4/09

Burmistrza Więcborka

z dnia 16 stycznia 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0152/4/2009 (31kB) pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (39kB) pdf

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy (40kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/5/ 2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 21 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Więcborku w 2009 roku

Zarządzenie Nr 0125/ / 2009 z dnia 21 stycznia 2009 roku (66kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/6/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 lutego 2009 roku

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0152/06/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku (25kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/7/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 lutego 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0152/7/2009 (31kB) pdf

Załącznik Nr 1 (41kB) pdf

Załącznik Nr 2 (46kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/8/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 9 lutego 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2009 roku.

Zarządzemie Nr 0152/8/2009 (78kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/8/1009 (152kB) pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0152/8/2009 (109kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/9/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 lutego 2009 roku

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0152/9/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku. (27kB) pdf

Zarządzenie NR 0152/10/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 lutego 2009 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 0152/10/2009 (75kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/11/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0152/11/2009 z dnia 24 lutego 2009r. (75kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 0152/11/2009 (176kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/12/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 marca 2009 roku

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0152/12/2009 (26kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/13/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 marca 2009 roku

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku do udzielania pierwszej pomocy.

Zarządzenie Nr 0152/13/2009 (134kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/14/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 3 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 0152/14/2009 (497kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/14/2009 (56kB) pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0152/14/2009 (54kB) pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152/14/2009 (59kB) pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0152/14/2009 (59kB) pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0152/14/2009 (54kB) pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0152/14/2009 (132kB) pdf

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0152/14/2009 (48kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/15/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 marca 2009 roku

w sprawie wyznaczenia pracownikka do wykonania czynności z zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Zarządzenie Nr 0152/15/2009 (61kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/16/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 9 marca 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0152/16/2009 (32kB) pdf

Załącznik Nr 1 (44kB) pdf

Załącznik Nr 2 (49kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/17/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 10 marca 2009 roku

w spraiw powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko Inspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Referacie organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Więcborku

Zarządzenie Nr 0152/17/2009 z dnia 10 marca 2009 roku (84kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/18/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 marca 2009 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy więcbork miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, na dzień 07 czerwca 2009 roku.

Zarządzenie Nr 0152/18/2009 (72kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/19/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie upoważnienia Pani Haliny Kliszewskiej - Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie NR 0152/19/2009 (66kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/21/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie przekazania lokali mieszkaniowych do zarządzania Administracji Zasobów Komunalnych w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/46/2009 (82kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/22/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Zarządzenie 0152/22/2009 (68kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/23/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy

Zarzadzenie Nr 0152/23/2009 (32kB) pdf

Do publicznej wadomości (22kB) pdf

Załącznik Nr 1 (44kB) pdf

Załącznik Nr2 (39kB) pdf

Załącznik Nr3 (44kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/24/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy więcbork przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/24/2009 (94kB) pdf

Załącznik Nr 1 (92kB) pdf

Załącznik Nr 2 (156kB) pdf

Zarządzenia Nr 0152/25/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie Nr 0152/25/2009 (52kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/26/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie, kultury, kulrury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0152/26/2009 (74kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/26/2009 (400kB) pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0152/26/2009 (64kB) pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152/26/2009 (73kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/27/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 0152/27/2009 (75kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/27/2009 (140kB) pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia 0125/27/2009 (18kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/28/2009

Burmistrza więcborka

z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania Pana karola Koziela na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

Zarządzenie Nr 0152/28/2009 (68kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/29/2008

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0152/29/2009 (88kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/30/2009

Burmistrza więcborka

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy więcbork

Zarządzenie Nr 0152/30/2009 (74kB) pdf

Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork (262kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/31/2009

Burmistrza więcborka

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0152/61/2008 Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 2008r.

Zarządzenie Nr 0152/21/2009 (75kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/32/2009

Burmistrza więcborka

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0152/32/2009 (71kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/33/2009

Burmistrza więcborka

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie NR 0152/33/2009 (112kB) pdf

Załącznik Nr 1 (143kB) pdf

Załącznik Nr 2 (85kB) pdf

Załącznik Nr 3 (209kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/34/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Więcborku oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Więcborku

Zarządzenie Nr 0152/34/2009 (78kB) pdf

Załącznik Nr 1 - Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Więcborku (465kB) pdf

Załącznik do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Więcborku (62kB) pdf

Załącznik Nr 2 Regulamin pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Więcborklu (348kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/35/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzedzie Miejskim w Więcborku

Zarządzenie Nr 0152/35/2009 (81kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/37/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 21 maja 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 209 rok.

Zarządzenie Nr 0152/37/2009 (47kB) pdf
Załącznik Nr 1 (94kB) pdf
Załącznik Nr 2 (120kB) pdf
Załącznik Nr 3 (118kB) pdf
Załącznik Nr 4 (155kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/38/2009

Burmistrza Wiecborka

z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie przekazania Sołectwu Lubcza do zarządzania i korzystania nieruchomości położonej w Lubczy , gm. Więcbork

Zarządzenie Nr 0152/38/2009 (75kB) pdf


Zarządzenie Nr 0152/39/2009

Burmistrza Wiecborka

z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 0152/39/2009 (56kB) pdf

 

Zarzadzenie Nr 0152/40/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0152/40/2009 (117kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/41/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 0152/41/2009 (83kB) pdf


 

Zarządzenie Nr 0152/42/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 0152/42/2009 (46kB) pdf
Załącznik Nr 1 (92kB) pdf
Załącznik Nr 2 (101kB) pdf
Załącznik Nr 3 (118kB) pdf
Załącznik Nr 4 (157kB) pdfZarządzenie Nr 0152/43/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/43/09 (221kB) pdf

                                                       Zarządzenie Nr 0152/44/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie ustalenia terminów składania wniosku na zakup podręczników w 2009/2010.

Zarządzenie Nr 0152/44/2009 (115kB) pdf


 

                                                        Zarządzenie Nr 0152/45/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 0152/45/2009 (240kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/46/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/46/2009 (135kB) pdf
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Więcborku (958kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (308kB) pdf
Załącznik nr 2 do regulaminu nabrou na wolne stanowiska urzędnicze - Opis stanowiska pracy (304kB) pdf
Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko (273kB) pdf
Informacja o wynikach naboru (117kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/47/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/47/09 (603kB) pdf
Załącznik Nr 1 (401kB) pdf
Załącznik Nr 2 (715kB) pdf 

Zarządzenie Nr 0152/48/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/48/2009 (155kB) pdf


Zarządzenie Nr 0152/49/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2008 r.

Zarządzenie Nr 0152/49/2009 (267kB) pdf  

Zarządzenie Nr 0152/50/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie  wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

Zarządzenie Nr 0152/50/2009 (141kB) pdfZarządzenie Nr 0152/51/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie nr 0152/51/2009 (132kB) pdf
Regulamin Pracy (4796kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0152/51/2009 z dnia 29.06.2009 r. - Zasady przydzielania pracownikom odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, higieny osobistej, posiłków profilaktycznych ... (569kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0152/51/2009 z dnia 29.06.2009 r. - Zasady szkoleń w dziedzinie BHP i ochrony p.poż. (144kB) pdf
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152/51/2009 z dnia 29.06.2009 r. - Wykaz prac wzbronionych kobietom (170kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/52/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie  wprowadzenia regulaminu Wynagradzania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie nr 0152/52/2009 (145kB) pdf
Regulamin Wynagradzania (1425kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/53/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 3 lipca 2009 roku

w sprawie  sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/53/09 (199kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/54/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Michała Starzeckiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0152/54/09 (123kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/55/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 24 lipca 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/55/09 (220kB) pdf
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/55/09 (336kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/56/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 3 sierpnia 2009 roku

w sprawie powołania pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 0152/56/09 (426kB) jpg

Zarządzenie Nr 0152/57/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 3 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zarządzenie Nr 0152/57/2009 (109kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/58/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 18 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 r.

Zarządzenie Nr 0152/58/09 (174kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0152/58/09 (143kB) pdf  

Zarządzenie Nr 0152/59/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork, przyznawanej na okres od dnia 01-09-2009 r. do 30-06-2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/59/09 (107kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/59/09 - Formularz wniosku (1019kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/60/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/60/09 (361kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia - Wykaz nieruchomości (772kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/61/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 0152/61/09 (906kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia nr 0152/61/09 (908kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/62/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie.

Zarządzenie Nr 0152/62/2009 (136kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/63/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/63/09 (212kB) pdfZarządzenie Nr 0152/64/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2009r.


Zarządzenie nr 0152/64/09 (276kB) pdf
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2009 r. (2865kB) word

Zarządzenie Nr 0152/65/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 0152/65/2009 (48kB) pdf
Załącznik Nr 1 (91kB) pdf
Załącznik Nr 2 (103kB) pdf
Załącznik Nr 3 (111kB) pdf
Załącznik Nr 4 (151kB) pdf


Zarządzenie Nr 0152/66/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0152/66/2009 (195kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/67/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 18 września 2009 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0152/67/09 Burmistrza Więcborka z dnia 18 września 2009 r. (186kB) pdf


                                                       Zarządzenie Nr 0152/68/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 września 2009 r.

w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/68/09 (174kB) pdf
                                                           Zarządzenie Nr 0152/69/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na najem lokalu użytkowego w Borzyszkowie, gm. Więcbork

Zarządzenie nr 0152/69/09 (807kB) pdf


                                                      Zarządzenie Nr 0152/70/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/70/09 (299kB) pdf
Załączniki (789kB) pdf                                                       Zarządzenie Nr 0152/71/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork”.


Zarządzenie Nr 0152/71/09 (79kB) word


                                                        Zarządzenie Nr 0152/72/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Więcborku

Zarządzenie Nr 0152/72/2009 (134kB) pdf


                                                     Zarządzenie Nr 0152/73/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Rozbudowa, remont, wyposażenie świetlic i urządzenie placów zabaw na obszarach wiejskich gminy Więcbork”.

Zarządzenie nr 0152/73/09 (59kB) word


                                                      Zarządzenie Nr 0152/74/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Więcborku”.

Zarządzenie Nr 0152/74/09 (23kB) word

 

                                                     Zarządzenie Nr 0152/75/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 01 października 2009 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Więcborku

Zarządzenie Nr 0152/75/2009 (187kB) pdf

Instrukacja zarządzania systemem informatycznym jest  dokumentem wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Więcborku i nie stanowi ona informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust, 1 ustawy z dnia 6.09.2005r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112,. poz. 1198 z późn. zm.) W związku z powyższym ze względu na interes ochrony informacji o zabezpieczeniach stosowanych w UM dokument ten nie podlega publikacji (art.39 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

                                                       Zarządzenie Nr 0152/76/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 01 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

Zarządzenie Nr 0152/76/2009 (184kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/77/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie powolania komisji ds zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 0152/77/2009 (168kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/78/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 8 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2009 rok

Zarządzenie Nr 0152/78/2009 (373kB) pdf
Załącznik Nr 1 (106kB) pdf
Załącznik Nr 2 (143kB) pdf
Załącznik Nr 3 (89kB) pdf
Załącznik Nr 4 (94kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/79/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 12 października 2009 r.

w sprawie użyczenia Krajeńskiemu Towarzystwu Motorowemu "JUNAK" toru motocrossowego "PLEBANKA" położonego w Śmiłowie na działce oznaczonej nr geodezyjnym 286/4

Zarządzenie nr 0152/79/2009 (862kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/80/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 12 października 2009 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy więcbork na 2010r.

Zarządzenie Nr 0152/80/2009 (87kB) pdf


Zarządzenie Nr 0152/81/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0152/81/09 (64kB) pdf
Załącznik Nr 1 (60kB) pdf
Załącznik Nr 2 (55kB) pdf


Zarządzenie Nr 0152/82/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/82/09 (70kB) word
Załącznik Nr 1 (190kB) pdf
Załącznik Nr 2 (1271kB) pdf
Załącznik Nr 3 (101kB) pdf
Załącznik Nr 3a (146kB) pdf
Załącznik Nr 4 (131kB) pdf
Załącznik Nr 5 (85kB) pdf
Załącznik Nr 6 (96kB) pdf
Załącznik Nr 7 (116kB) pdf
Załącznik Nr 8 (31kB) excel
Załącznik Nr 9 (31kB) excel
Załącznik Nr 10 (30kB) excel
Załącznik Nr 11 (43kB) word
Załącznik Nr 12 (54kB) word
Załącznik Nr 13 (68kB) word
Załącznik Nr 14 (90kB) pdf
Załącznik Nr 15 (54kB) word
Załącznik Nr 16 (79kB) pdf
Załącznik Nr 17 (60kB) word
Załącznik Nr 18 (713kB) word
Załącznik Nr 19 (457kB) word

 

Zarządzenie Nr 0152/83/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 listopada 2009 roku

w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/83/09 (197kB) pdf


 

Zarządzenie Nr 0152/84/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Hanny Malak - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 0152/84/09 (153kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/85/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie ustalenia opłaty za usługę usuwania materiałów informacyjnych i reklamowych ze słupów i tablic ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/85/09 (156kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/86/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa.

Zarządzenie Nr 0152/86/09 (142kB) pdf

Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Więcborku i nie stanowi ona informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust, 1 ustawy z dnia 6.09.2005r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112,. poz. 1198 z późn. zm.) W związku z powyższym ze względu na interes ochrony informacji o zabezpieczeniach stosowanych w UM dokument ten nie podlega publikacji (art.39 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

Zarządzenie Nr 0152/87/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gm. Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Zarządzenie Nr 0152/87/2009 (367kB) pdf
Załącznik Nr 1 (201kB) pdf
Załącznik Nr 2 (312kB) pdf
Załącznik Nr 3 (380kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/88/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/88/09 (76kB) word
Załącznik Nr 1 (96kB) pdf
Załącznik Nr 2 (160kB) pdf
Załącznik Nr 3 (94kB) pdf
Załącznik Nr 4 (97kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/89/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 25 listopada 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Hanny Malak - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0152/89/2009 (147kB) pdf

Zarządzenie Nr 0152/90/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 4 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/90/2009 (112kB) pdf
Kodeks Etyki (102kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/91/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 8 grudnia 2009 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0152/91/2009 (214kB) pdf
Załącznik Nr 1 (367kB) pdf
Załącznik Nr 2 (169kB) pdf

 

Zarządzenie Nr 0152/92/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0152/92/2009 (163kB) pdf


                                                       Zarządzenie Nr 0152/93/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok

Zarządzenie Nr 0152/93/09 (285kB) pdf
Załącznik Nr 1 (96kB) pdf
Załącznik Nr 2 (582kB) pdf
Załącznik Nr 3 (140kB) pdf
Załącznik Nr 4 (212kB) pdfZarządzenie Nr 0152/94/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 0152/94/09 (121kB) pdf                                                         Zarządzenie Nr 0152/95/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 0152/95/09 (160kB) pdf                                                       Zarządzenie Nr 0152/96/2009

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok

Zarządzenie Nr 0152/96/09 (216kB) pdf
Załącznik Nr 1 (95kB) pdf
Załącznik Nr 2 (116kB) pdf
Załącznik Nr 3 (115kB) pdf

 


Wytworzył: SO (5 stycznia 2009)
Opublikował: Ewa Kiestrzyn (5 stycznia 2009, 13:34:45)

Ostatnia zmiana: Ewa Kiestrzyn (2 maja 2012, 09:26:19)
Zmieniono: Korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11345

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij